galerskj

Odborný profil galérie

Turčianska galéria je inštitúciou múzejného typu s regionálnou pôsobnosťou, z čoho vyplýva aj jej zameranie a aktivity. Jej primárnym poslaním je budovanie, evidencia, prezentácia a ochrana zbierkového fondu. Do jej činnosti sa zaraďujú vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a výstavné aktivity. Počas svojej existencie bola galéria v pôsobnosti viacerých zriaďovateľov. V súčasnosti je jej zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj. Svoju činnosť galéria zabezpečuje z príspevku VÚC Žilina, z grantov MK SR, grantov mesta Martin, zo sponzorských príspevkov a darov.

Galéria svojimi prezentačnými aktivitami pravidelne reaguje na výročia a životné jubileá výtvarníkov spätých s mestom Martin a regiónom Turiec a predstavuje tvorbu turčianskych výtvarníkov rôznych generácií prostredníctvom komorných autorských výstav, rozsiahlych retrospektív alebo kolektívnych prezentácií salónneho typu. Okrem výstav venovaných regionálnym tvorcom prezentuje galéria i tvorbu etablovaných slovenských a českých výtvarníkov, ale nezanedbáva ani najmladšiu generáciu umelcov.

Výstavné projekty Turčianskej galérie

V rámci krátkodobých projektov galéria už niekoľko rokov pripravuje výstavné projekty periodického charakteru: Bienále fantázie (od roku 1969), Bienále knižného umenia (1993 – 2001), v súčasnosti prechádza projekt organizačnými a obsahovými zmenami a pripravuje sa jeho obnovenie) a najnovší projekt taktiež bienálneho charakteru Socha v meste (od roku 2003). V súčasnosti Turčianska galéria ponúka návštevníkom okrem prehliadky stálej expozície: Slovenské moderné umenie 20. storočia v Turci (koncepcia J. Kováčová, 2006) viacero výstavných projektov na prvom a druhom poschodí galérie – cca 15 výstav do roka.

Výstavné projekty Turčianskej galérie

Turčianska galéria venuje zvláštnu pozornosť vo svojich aktivitách deťom a mládeži. V Galérii ludus – tento názov zastrešuje všetky kreatívne a edukatívne aktivity galérie ponúkame školám možnosť stráviť hodiny výtvarnej, estetickej či etickej výchovy priamo v galérii na našich sprievodných podujatiach k jednotlivým výstavám. Pravidelne sú pre materské a základné školy pripravované okrem lektorských výkladov k výstavám i tvorivé dielne v Ateliéri dieťaťa Kocúr, ktorý funguje už od roku 2000. Starší žiaci základných a študenti stredných škôl sa môžu s umením zblížiť v priestoroch Teen art centra, kde sú im v spolupráci s občianskym združením Všetko pre teba – C.I.T. ponúkané prednášky, diskusie a workshopy na rôzne aktuálne témy rezonujúce v spoločnosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA